Thông báo: Web đang update giao diện và thực hiện việc gom các bài viết nhỏ lại thành một bài lớn! các bài trước đây các bạn thấy mất là do đang gom.

U5301 RF IC quản lý NFC iPhone 6S Plus

U5301 RF IC quản lý NFC iPhone 6S Plus.

Các lỗi do IC U5301 gây ra.

  1. Lỗi gây không active được, đang xài bình thường bật máy lên nhập mật khẩu treo đơ máy.

Sơ đồ sửa chữa thu gọn U5301 RF IC quản lý NFC iPhone 6S Plus :

U5301 RF IC quản lý NFC iPhone 6S Plus
U5301 RF IC quản lý NFC iPhone 6S Plus
Bảng tổng trở U5301
Bảng tổng trở U5301

Tài liệu này lấy trong tool Vip Wuxinji. Đây là phần hay nhất của tools nếu sau này ra làm có điều kiện vui lòng mua để hổ trợ nhà sản xuất.