J4700 Socket quản lý phím nguồn đèn Flash Micro cam sau iPhone 6S Plus

J4700 Socket quản lý phím nguồn đèn Flash Micro cam sau iPhone 6S Plus.

Các lỗi do Socket J4700 gây ra.

  1. Các phím vật lý lên xuống gạt rung nút nguồn lỗi.
  2. Micro quay phim camera sau lỗi.
  3. Đèn flash lỗi.

Sơ đồ sửa chữa thu gọn J4700 Socket quản lý phím nguồn đèn Flash Micro cam sau iPhone 6S Plus :

J4700 Socket quản lý phím nguồn đèn Flash Micro cam sau iPhone 6S Plus
J4700 Socket quản lý phím nguồn đèn Flash Micro cam sau iPhone 6S Plus
Bảng tổng trở j4700
Bảng tổng trở j4700

Tài liệu này lấy trong tool Vip Wuxinji. Đây là phần hay nhất của tools nếu sau này ra làm có điều kiện vui lòng mua để hổ trợ nhà sản xuất.