U4050 IC đèn màn hình iPhone 6S plus

U4050 IC đèn màn hình iPhone 6S plus nhiệm vụ quản lý đèn led nền của màn hình iPhone 6S plus. iPhone 6S Plus có 2 ic đèn ic này lỗi gây mất nửa bên đèn

Các lỗi do IC U4050 gây ra.

  1. Chạm gây mất nguồn ở dòng sơ cấp VCC Main.
  2. Vào nước các trở xung quanh hoặc các chân data gây bấm nguồn kim dòng nhịp lên nhịp về.
  3. Lỗi gây mất nửa bên đèn màn hình, không sáng hoặc sáng mờ.

Sơ đồ sửa chữa thu gọn U4050 IC đèn màn hình iPhone 6S plus :

U4050 IC đèn màn hình iPhone 6S plus
U4050 IC đèn màn hình iPhone 6S plus
Bảng tổng trở U4050
Bảng tổng trở U4050

Tài liệu này lấy trong tool Vip Wuxinji. Đây là phần hay nhất của tools nếu sau này ra làm có điều kiện vui lòng mua để hổ trợ nhà sản xuất.