U_ASM_RF switch anten sóng iPhone 6

U_ASM_RF switch anten sóng iPhone 6.

Các lỗi do U_ASM_RF gây ra.

  1. Lỗi gây mất sóng 2G 3G 4G ( anh em bổ sung thêm nếu biết )

Sơ đồ sửa chữa thu gọn U_ASM_RF switch anten sóng iPhone 6 :

U_ASM_RF switch anten sóng iPhone 6
U_ASM_RF switch anten sóng iPhone 6

Tài liệu này lấy trong tool Vip Wuxinji. Đây là phần hay nhất của tools nếu sau này ra làm có điều kiện vui lòng mua để hổ trợ nhà sản xuất.