Thông báo: Web đang update giao diện và thực hiện việc gom các bài viết nhỏ lại thành một bài lớn! các bài trước đây các bạn thấy mất là do đang gom.

U_MDM_E ic baseband quallcom iPhone X

U_MDM_E ic baseband quallcom iPhone X.

Các lỗi do U_MDM_E gây ra.

  1. Thỉnh thoảng gây lỗi 4013.
  2. Restore ok nhưng không có imei không active được.

Sơ đồ sửa chữa thu gọn U_MDM_E ic baseband quallcom iPhone X :

U_MDM_E ic baseband quallcom iPhone X
U_MDM_E ic baseband quallcom iPhone X
Bảng tổng trở ic baseband iphone x
Bảng tổng trở ic baseband iphone x
 Bảng tổng trở ic nguồn baseband iphone x
Bảng tổng trở ic nguồn baseband iphone x

Tài liệu này lấy trong tool Vip Wuxinji. Đây là phần hay nhất của tools nếu sau này ra làm có điều kiện vui lòng mua để hổ trợ nhà sản xuất.