U3600 Gyro Gravity iPhone X

U3600 Gyro Gravity iPhone X.

Các lỗi do U3600 gây ra.

  1. Lỗi gây ra không có xoay màn hình ngang dọc iPhone X.
  2. Chạm các áp cấp gây hao pin dòng thứ cấp.

Sơ đồ sửa chữa thu gọn U3600 Gyro Gravity iPhone X :

U3600 Gyro Gravity iPhone X
U3600 Gyro Gravity iPhone X
Bảng tổng trở U3600
Bảng tổng trở U3600

Tài liệu này lấy trong tool Vip Wuxinji. Đây là phần hay nhất của tools nếu sau này ra làm có điều kiện vui lòng mua để hổ trợ nhà sản xuất.