Event: Web đang có event đồng bộ thời gian ZXW vs MiiT rất nhiều ưu đãi Xem Tại Đây Link Facebook

J4200 Socket quản lý Camera trước iPhone X

J4200 Socket quản lý Camera trước iPhone X.

Các lỗi do IC J4200 gây ra.

  1. Camera trước không chụp được

Sơ đồ sửa chữa thu gọn J4200 Socket quản lý Camera trước iPhone X :

J4200 Socket quản lý Camera trước iPhone X
J4200 Socket quản lý Camera trước iPhone X