J4200 Socket quản lý Camera trước iPhone X

J4200 Socket quản lý Camera trước iPhone X.

Các lỗi do IC J4200 gây ra.

  1. Camera trước không chụp được

Sơ đồ sửa chữa thu gọn J4200 Socket quản lý Camera trước iPhone X :

J4200 Socket quản lý Camera trước iPhone X
J4200 Socket quản lý Camera trước iPhone X