J2019 Socket màn hình và đèn màn hình iPhone 6 Plus

J2019 Socket màn hình và đèn màn hình iPhone 6 Plus.

Các lỗi do J2019 gây ra.

  1. Không hiển thị màn hình.
  2. Mất đèn màn hình.

Sơ đồ sửa chữa thu gọn J2019 Socket màn hình và đèn màn hình iPhone 6 Plus :

J2019 Socket màn hình và đèn màn hình iPhone 6 Plus
J2019 Socket màn hình và đèn màn hình iPhone 6 Plus
Bảng tổng trở J2019
Bảng tổng trở J2019

Tài liệu này lấy trong tool Vip Wuxinji. Đây là phần hay nhất của tools nếu sau này ra làm có điều kiện vui lòng mua để hổ trợ nhà sản xuất.