U1202 IC nguồn PDA iPhone 6 Plus

U1202 IC nguồn PDA iPhone 6 Plus.

Các lỗi do U1202 gây ra.

  1. Mất nguồn hoàn toàn.
  2. Xạc không vào Pin.

Sơ đồ sửa chữa thu gọn U1202 IC nguồn PDA iPhone 6 Plus :

U1202 IC nguồn PDA iPhone 6 Plus
U1202 IC nguồn PDA iPhone 6 Plus
Bảng tổng trở U1202
Bảng tổng trở U1202

Tài liệu này lấy trong tool Vip Wuxinji. Đây là phần hay nhất của tools nếu sau này ra làm có điều kiện vui lòng mua để hổ trợ nhà sản xuất.