U_WTR_RF IC trung tần lớn iPhone 6

U_WTR_RF IC trung tần lớn iPhone 6.

Các lỗi do U_WTR_RF gây ra.

  1. Lỗi gây mất sóng hoàn toàn ( anh em bổ sung thêm nếu biết )

Sơ đồ sửa chữa thu gọn U_WTR_RF IC trung tần lớn iPhone 6 :

U_WTR_RF IC trung tần lớn iPhone 6
U_WTR_RF IC trung tần lớn iPhone 6

Tài liệu này lấy trong tool Vip Wuxinji. Đây là phần hay nhất của tools nếu sau này ra làm có điều kiện vui lòng mua để hổ trợ nhà sản xuất.