U2201 U2203 IC quản lý cảm biến iPhone 6

U2201 U2203 IC quản lý cảm biến iPhone 6.

Các lỗi do U2201 U2203 gây ra.

  1. Lỗi gây ra không có các cảm biến iPhone 6.
  2. Chạm các áp cấp gây hao pin dòng thứ cấp.

Sơ đồ sửa chữa thu gọn U2201 U2203 IC quản lý cảm biến iPhone 6 :

U2201 U2203 IC quản lý cảm biến iPhone 6
U2201 U2203 IC quản lý cảm biến iPhone 6

Tài liệu này lấy trong tool Vip Wuxinji. Đây là phần hay nhất của tools nếu sau này ra làm có điều kiện vui lòng mua để hổ trợ nhà sản xuất.