Event: Web đang có event đồng bộ thời gian ZXW vs MiiT rất nhiều ưu đãi Xem Tại Đây Link Facebook

U_BB_RF CPU baseband iPhone 6

U_BB_RF CPU baseband iPhone 6.

Các lỗi do U_BB_RF gây ra.

  1. Lỗi gây mất sóng, không dịch vụ.
  2. Không Active được do mất vi trình modem.

Sơ đồ sửa chữa thu gọn U_BB_RF CPU baseband iPhone 6 :

Giao tiếp Baseband và CPU iPhone 6
Giao tiếp Baseband và CPU iPhone 6

Leave a Reply