U_PMICRF IC nguồn cấp áp baseband iPhone 6

U_PMICRF IC nguồn cấp áp baseband và trung tần iPhone 6.

Các lỗi do IC U_PMICRF gây ra.

  1. Chạm gây mất nguồn ở dòng sơ cấp VCC Main.
  2. Lỗi gây mất imei, mất vi trình modem, mất sóng.

Sơ đồ sửa chữa thu gọn U_PMICRF IC nguồn cấp áp baseband iPhone 6 :

U_PMICRF IC nguồn cấp áp baseband iPhone 6
U_PMICRF IC nguồn cấp áp baseband iPhone 6
Bảng tổng trở IC nguồn baseband iPhone 6
Bảng tổng trở IC nguồn baseband iPhone 6

Tài liệu này lấy trong tool Vip Wuxinji. Đây là phần hay nhất của tools nếu sau này ra làm có điều kiện vui lòng mua để hổ trợ nhà sản xuất.