Thông báo: Web đang update giao diện và thực hiện việc gom các bài viết nhỏ lại thành một bài lớn! các bài trước đây các bạn thấy mất là do đang gom.

UHBPA_RF: Công Suất Phát Sóng Băng Tần Cao iPhone 6s/iPhone 6s Plus

UHBPA_RF công suất băng tần cao iPhone 6s.

Các lỗi do UHBPA_RF gây ra.

  1. Lỗi gây mất sóng 4G ( anh em bổ sung thêm nếu biết )

Sơ đồ sửa chữa thu gọn U_HBPA_RF công suất băng tần cao iPhone 6S :

U_HBPA_RF công suất băng tần cao iPhone 6S
U_HBPA_RF công suất băng tần cao iPhone 6S

Tài liệu này lấy trong tool Vip Wuxinji. Đây là phần hay nhất của tools nếu sau này ra làm có điều kiện vui lòng mua để hổ trợ nhà sản xuất.