UMBPA_RF: Công Suất Phát Sóng Băng Tần Trung iPhone 6s

UMBPA IC công suất sóng 3G 4G iPhone 6S.

Các lỗi do UMBPA gây ra.

  1. Chạm gây hao pin hoặc mất nguồn.
  2. Lỗi gây mất sóng 3G 4G ( anh em bổ sung thêm nếu biết )
  3. Đôi khi gây lỗi mất vi trình modem.

Sơ đồ sửa chữa thu gọn UMBPA IC công suất sóng 3G 4G iPhone 6S :

UMBPA IC công suất sóng 3G 4G iPhone 6S
UMBPA IC công suất sóng 3G 4G iPhone 6S

Tài liệu này lấy trong tool Vip Wuxinji. Đây là phần hay nhất của tools nếu sau này ra làm có điều kiện vui lòng mua để hổ trợ nhà sản xuất.

10
ICFix Team Group

Người Bán Gặp Người Mua. Người Dạy Gặp Người Học. Người Hư Gặp Người Sửa. Groups Tự Do Ngôn Luận.

MiiT Solutions Group

Nhóm Facebook nội bộ của thành viên MiiT Solutions. Nơi cập nhật, chia sẻ, giúp đỡ nhau trong công việc Sửa Chữa Chuyên Nghiệp.