WLAN_W IC wifi bluetooth iPhone 8 Plus

WLAN_W IC wifi bluetooth iPhone 8 Plus nhiệm vụ kích hoạt wifi và bluetooth.

Các lỗi do WLAN_W gây ra.

  1. Không bật được Wifi.
  2. Không bật được Bluetooth.
  3. Mất nguồn hoặc hao pin nếu chạm. Báo nhiệt độ cao tắt máy.

Sơ đồ sửa chữa thu gọn WLAN_W IC wifi bluetooth iPhone 8 Plus :

WLAN_W IC wifi bluetooth iPhone 8 Plus
WLAN_W IC wifi bluetooth iPhone 8 Plus
Anten wifi iPhone 8 Plus
Anten wifi iPhone 8 Plus
Bảng tổng trở wifi iphone 8 Plus
Bảng tổng trở wifi iphone 8 Plus

Tài liệu này lấy trong tool Vip Wuxinji. Đây là phần hay nhất của tools nếu sau này ra làm có điều kiện vui lòng mua để hổ trợ nhà sản xuất.