DSM HB E công suất phát sóng iPhone X

DSM HB E công suất phát sóng iPhone X.

Các lỗi do DSM HB K gây nên.

  • hiện tại chưa biết thực tế ( bằng hửu biết xin đàm đạo bên dưới )

Sơ đồ sửa chữa thu gọn DSM HB E công suất phát sóng iPhone X:

Sơ đồ công suất sóng iphone X
Sơ đồ công suất sóng iphone X

Bảng tổng trở DSM HB E.

Tổng trở DSM HB E iphone x
Tổng trở DSM HB E iphone x

Tài liệu này lấy trong tool Vip Wuxinji. Đây là phần hay nhất của tools nếu sau này ra làm có điều kiện vui lòng mua để hổ trợ nhà sản xuất.