J3200 chân pin iPhone X

J3700 chân pin iPhone X.

Các lỗi do J3200 gây ra.

  1. Mất nguồn do tiếp xúc pin kém.
  2. Hay boot máy.

Sơ đồ sửa chữa thu gọn J3700 chân pin iPhone X :

J3700 chân pin iPhone X
J3700 chân pin iPhone X

Tài liệu này lấy trong tool Vip Wuxinji. Đây là phần hay nhất của tools nếu sau này ra làm có điều kiện vui lòng mua để hổ trợ nhà sản xuất.