EPROM_RF IC baseband eeproom iPhone 7

EPROM_RF IC baseband eeproom iPhone 7.

Các lỗi do IC EPROM_RF gây ra.

  1. Mất vi trình modem.
  2. Không active được.

Sơ đồ sửa chữa thu gọn EPROM_RF IC baseband eeproom iPhone 7 :

EPROM_RF IC baseband eeproom iPhone 7
EPROM_RF IC baseband eeproom iPhone 7

Tài liệu này lấy trong tool Vip Wuxinji. Đây là phần hay nhất của tools nếu sau này ra làm có điều kiện vui lòng mua để hổ trợ nhà sản xuất.