Thông báo: Web đang update giao diện và thực hiện việc gom các bài viết nhỏ lại thành một bài lớn! các bài trước đây các bạn thấy mất là do đang gom.

XVCR1_RF IC trung tần nhỏ iPhone 7

XVCR1_RF IC trung tần nhỏ iPhone 7.

Các lỗi do XVCR1_RF gây ra.

  1. Lỗi gây mất sóng hoàn toàn ( anh em bổ sung thêm nếu biết )

Sơ đồ sửa chữa thu gọn XVCR1_RF IC trung tần nhỏ iPhone 7 :

XVCR1_RF IC trung tần nhỏ iPhone 7
XVCR1_RF IC trung tần nhỏ iPhone 7
Bảng tổng trở XVCR1
Bảng tổng trở XVCR1

Tài liệu này lấy trong tool Vip Wuxinji. Đây là phần hay nhất của tools nếu sau này ra làm có điều kiện vui lòng mua để hổ trợ nhà sản xuất.