U3701 IC đèn màn hình iPhone 7

U3701 IC đèn màn hình iPhone 7 nhiệm vụ quản lý đèn led nền của màn hình iPhone 7.

Các lỗi do IC U3701 gây ra.

  1. Chạm gây mất nguồn ở dòng sơ cấp VCC Main.
  2. Vào nước các trở xung quanh hoặc các chân data gây bấm nguồn kim dòng nhịp lên nhịp về.
  3. Lỗi gây mất đèn màn hình, không sáng hoặc sáng mờ.

Sơ đồ sửa chữa thu gọn U3701 IC đèn màn hình iPhone 7 :

U3701 IC đèn màn hình iPhone 7
U3701 IC đèn màn hình iPhone 7
Bảng tổng trở IC U3701
Bảng tổng trở IC U3701

Tài liệu này lấy trong tool Vip Wuxinji. Đây là phần hay nhất của tools nếu sau này ra làm có điều kiện vui lòng mua để hổ trợ nhà sản xuất.