Thông báo: Web đang update giao diện và thực hiện việc gom các bài viết nhỏ lại thành một bài lớn! các bài trước đây các bạn thấy mất là do đang gom.

GSMPA_RF IC công suất sóng 2G iPhone 7

GSMPA_RF IC công suất sóng 2G iPhone 7.

Các lỗi do GSMPA_RF gây ra.

  1. Chạm gây hao pin hoặc mất nguồn.
  2. Lỗi gây mất sóng 2G ( anh em bổ sung thêm nếu biết )
  3. Đôi khi gây lỗi mất vi trình modem.

Sơ đồ sửa chữa thu gọn GSMPA_RF IC công suất sóng 2G iPhone 7 :

GSMPA_RF IC công suất sóng 2G iPhone 7
GSMPA_RF IC công suất sóng 2G iPhone 7
Bảng tổng trở GSM PA
Bảng tổng trở GSM PA

Tài liệu này lấy trong tool Vip Wuxinji. Đây là phần hay nhất của tools nếu sau này ra làm có điều kiện vui lòng mua để hổ trợ nhà sản xuất.