Thông báo: Web đang update giao diện và thực hiện việc gom các bài viết nhỏ lại thành một bài lớn! các bài trước đây các bạn thấy mất là do đang gom.

U2404 IC quản lý cảm biến xoay màn hình iPhone 7

U2404 IC quản lý cảm biến xoay màn hình iPhone 7.

Các lỗi do U2404 gây ra.

  1. Lỗi gây ra không có xoay màn hình ngang dọc iPhone 7.
  2. Chạm các áp cấp gây hao pin dòng thứ cấp.

Sơ đồ sửa chữa thu gọn U2404 IC quản lý cảm biến xoay màn hình iPhone 7 :

U2404 IC quản lý cảm biến xoay màn hình iPhone 7
U2404 IC quản lý cảm biến xoay màn hình iPhone 7

Tài liệu này lấy trong tool Vip Wuxinji. Đây là phần hay nhất của tools nếu sau này ra làm có điều kiện vui lòng mua để hổ trợ nhà sản xuất.