Thông báo: Web đang update giao diện và thực hiện việc gom các bài viết nhỏ lại thành một bài lớn! các bài trước đây các bạn thấy mất là do đang gom.

BB_RF tổng trở CPU Baseband iPhone 7

BB_RF tổng trở CPU Baseband iPhone 7

Ở máy mất vi trình modem hoặc máy không Active được hiện dấu chấm than đo trên các đường áp nếu chạm tháo IC Baseband ra đo trực tiếp chân đó trên IC ” gọi là đo nội trở ” nếu chạm thì CPU đã lỗi không thể làm gì được.

BB_RF tổng trở CPU Baseband iPhone 7
BB_RF tổng trở CPU Baseband iPhone 7