BB_RF tổng trở CPU Baseband iPhone 7

BB_RF tổng trở CPU Baseband iPhone 7

Ở máy mất vi trình modem hoặc máy không Active được hiện dấu chấm than đo trên các đường áp nếu chạm tháo IC Baseband ra đo trực tiếp chân đó trên IC ” gọi là đo nội trở ” nếu chạm thì CPU đã lỗi không thể làm gì được.

BB_RF tổng trở CPU Baseband iPhone 7
BB_RF tổng trở CPU Baseband iPhone 7