U1401 IC xạc iPhone 6 Plus

U1401 IC xạc iPhone 6 Plus.

Các lỗi do IC U1401 gây ra.

  1. Chạm gây mất nguồn ở dòng sơ cấp Vbatt – VCC Main.
  2. Lỗi gây xạc lâu vào, xạc không vào pin.

Sơ đồ sửa chữa thu gọn U1401 IC xạc iPhone 6 Plus :

 U1401 IC xạc iPhone 6 Plus
U1401 IC xạc iPhone 6 Plus

Tài liệu này lấy trong tool Vip Wuxinji. Đây là phần hay nhất của tools nếu sau này ra làm có điều kiện vui lòng mua để hổ trợ nhà sản xuất.