J0801 Socket quản lý phím nguồn đèn Flash Micro cam sau iPhone 6 Plus

J0801 Socket quản lý phím nguồn đèn Flash Micro cam sau iPhone 6 Plus.

Các lỗi do Socket J0801 gây ra.

  1. Do là socket nên lỗi gãy chân hoặc tiếp xúc chân nào không tốt gây mất chức năng nó quản lý thôi.

Sơ đồ sửa chữa thu gọn J0801 Socket quản lý phím nguồn đèn Flash Micro cam sau iPhone 6 Plus :

J0801 Socket quản lý phím nguồn đèn Flash Micro cam sau iPhone 6 Plus
J0801 Socket quản lý phím nguồn đèn Flash Micro cam sau iPhone 6 Plus

Tài liệu này lấy trong tool Vip Wuxinji. Đây là phần hay nhất của tools nếu sau này ra làm có điều kiện vui lòng mua để hổ trợ nhà sản xuất.