J3500 Socket quản lý phím vật lý, xạc không dây, la bàn iPhone X

J3500 Socket quản lý phím vật lý, xạc không dây, la bàn iPhone X.

Các lỗi do Socket J3500 gây ra.

  1. Các phím vật lý lên xuống gạt rung nút nguồn lỗi.
  2. La bàn không hoạt động, treo táo.
  3. Xạc không dây lỗi.

Sơ đồ sửa chữa thu gọn J3500 Socket quản lý phím vật lý, xạc không dây, la bàn iPhone X :

J3500 Socket quản lý phím vật lý, xạc không dây, la bàn iPhone X
J3500 Socket quản lý phím vật lý, xạc không dây, la bàn iPhone X
Bảng tổng trở J3500
Bảng tổng trở J3500

Tài liệu này lấy trong tool Vip Wuxinji. Đây là phần hay nhất của tools nếu sau này ra làm có điều kiện vui lòng mua để hổ trợ nhà sản xuất.