Thông báo: Web đang update giao diện và thực hiện việc gom các bài viết nhỏ lại thành một bài lớn! các bài trước đây các bạn thấy mất là do đang gom.

U1490 logic eeprom iPhone X

U1490 logic eeprom iPhone X.

Các lỗi do U1490 gây ra.

  1. Restore 20% báo lỗi 14.
  2. Vừa bung file báo lỗi 9.

Sơ đồ sửa chữa thu gọn U1490 logic eeprom iPhone X :

U1490 logic eeprom iPhone X
U1490 logic eeprom iPhone X
Bảng tổng trở U1490 EPRM_E
Bảng tổng trở U1490 EPRM_E

Tài liệu này lấy trong tool Vip Wuxinji. Đây là phần hay nhất của tools nếu sau này ra làm có điều kiện vui lòng mua để hổ trợ nhà sản xuất.