Thông báo: Web đang update giao diện và thực hiện việc gom các bài viết nhỏ lại thành một bài lớn! các bài trước đây các bạn thấy mất là do đang gom.

PA UHB E công suất phát sóng iPhone X

PA UHB E công suất phát sóng iPhone X.

Các lỗi do IC PA UHB E gây ra.

  1. Chạm gây mất nguồn ở dòng sơ cấp VCC Main.
  2. Lỗi gây mất sóng hoàn toàn, mất 2G hoặc 3G.
  3. Đôi khi gây lỗi mất vi trình modem.

Sơ đồ sửa chữa thu gọn PA UHB E công suất phát sóng iPhone X:

sơ đồ công suất sóng iphone x
sơ đồ công suất sóng iphone x

Tổng trở PA UHB E.

Tổng trở PA UHB E
Tổng trở PA UHB E

Tài liệu này lấy trong tool Vip Wuxinji. Đây là phần hay nhất của tools nếu sau này ra làm có điều kiện vui lòng mua để hổ trợ nhà sản xuất.