J6400 socket quản lý cáp xạc mic rung chuông iPhone X

J6400 socket quản lý cáp xạc mic rung chuông iPhone X.

Các lỗi do J6400 gây ra.

  1. Mất rung, mất chuông, mất mic, không xạc, không nhận cáp
  2. Vào nước gây treo táo.

Sơ đồ sửa chữa thu gọn J6400 socket quản lý cáp xạc mic rung chuông iPhone X :

J6400 socket quản lý cáp xạc mic rung chuông iPhone X
J6400 socket quản lý cáp xạc mic rung chuông iPhone X
Bảng tổng trở socket J6400
Bảng tổng trở socket J6400

Tài liệu này lấy trong tool Vip Wuxinji. Đây là phần hay nhất của tools nếu sau này ra làm có điều kiện vui lòng mua để hổ trợ nhà sản xuất.