M2600 IC đèn Flash iPhone 7 Plus

M2600 IC đèn Flash iPhone 7 Plus nhiệm vụ quản lý đèn Flash khi chụp camera hoặc khi bật đèn Pin.

Các lỗi do IC M2600 gây ra.

  1. Chạm gây mất nguồn ở dòng sơ cấp VCC Main.
  2. Lỗi gây mất đèn Flash, chạm data có thể gây lỗi không chụp camera được

Sơ đồ sửa chữa thu gọn M2600 IC đèn Flash iPhone 7 Plus :

M2600 IC đèn Flash iPhone 7 Plus 2
M2600 IC đèn Flash iPhone 7 Plus
Bảng tổng trở M2600
Bảng tổng trở M2600 giống iphone 7

Tài liệu này lấy trong tool Vip Wuxinji. Đây là phần hay nhất của tools nếu sau này ra làm có điều kiện vui lòng mua để hổ trợ nhà sản xuất.