LBDSM_RF iPhone 7 Plus

LBDSM_RF iPhone 7 Plus.

Sơ đồ sửa chữa thu gọn LBDSM_RF iPhone 7 Plus :

LBDSM_RF iPhone 7 Plus
LBDSM_RF iPhone 7 Plus
Bảng tổng trở LBDSM
Bảng tổng trở LBDSM

Tài liệu này lấy trong tool Vip Wuxinji. Đây là phần hay nhất của tools nếu sau này ra làm có điều kiện vui lòng mua để hổ trợ nhà sản xuất.

Mua sản phẩm này tại đây.