Thông báo: Web đang update giao diện và thực hiện việc gom các bài viết nhỏ lại thành một bài lớn! các bài trước đây các bạn thấy mất là do đang gom.

U6200 IC xạc nhanh iPhone 8 Plus

U6200 IC xạc nhanh iPhone 8 Plus.

Các lỗi do IC U6200 gây ra.

  1. Mất tính năng xạc nhanh Quick charge.

Sơ đồ sửa chữa thu gọn U6200 IC xạc nhanh iPhone 8 Plus :

U6200 IC xạc nhanh iPhone 8 Plus
U6200 IC xạc nhanh iPhone 8 Plus
Bảng tổng trở U6200
Bảng tổng trở U6200

Tài liệu này lấy trong tool Vip Wuxinji. Đây là phần hay nhất của tools nếu sau này ra làm có điều kiện vui lòng mua để hổ trợ nhà sản xuất.

Mua sản phẩm này tại đây.