J5800 Socket quản lý Touch 3D, vân tay, phản hồi home iphone 8 Plus

J5800 Socket quản lý Touch 3D, vân tay, phản hồi home iphone 8 Plus.

Các lỗi do J5800 gây ra.

  1. Do là socket nên lỗi gãy chân hoặc tiếp xúc không tốt gây mất chức năng nó quản lý thôi.

Sơ đồ sửa chữa thu gọn J5800 Socket quản lý Touch 3D, vân tay, phản hồi home iphone 8 Plus :

J5800 Socket quản lý Touch 3D, vân tay, phản hồi home iphone 8 Plus
J5800 Socket quản lý Touch 3D, vân tay, phản hồi home iphone 8 Plus
Bảng tổng trở socket J5800
Bảng tổng trở socket J5800

Tài liệu này lấy trong tool Vip Wuxinji. Đây là phần hay nhất của tools nếu sau này ra làm có điều kiện vui lòng mua để hổ trợ nhà sản xuất.