J4300 Socket quản lý các phím vật lý đèn Flash Micro cam sau iPhone 8 Plus

J4300 Socket quản lý các phím vật lý đèn Flash Micro cam sau iPhone 8 Plus.

Các lỗi do Socket J4300 gây ra.

  1. Do là socket nên lỗi gãy chân hoặc tiếp xúc chân nào không tốt gây mất chức năng nó quản lý thôi.

Sơ đồ sửa chữa thu gọn J4300 Socket quản lý các phím vật lý đèn Flash Micro cam sau iPhone 8 Plus :

J4300 Socket quản lý các phím vật lý đèn Flash Micro cam sau iPhone 8 Plus
J4300 Socket quản lý các phím vật lý đèn Flash Micro cam sau iPhone 8 Plus
Bảng tổng trở socket J4300
Bảng tổng trở socket J4300

Tài liệu này lấy trong tool Vip Wuxinji. Đây là phần hay nhất của tools nếu sau này ra làm có điều kiện vui lòng mua để hổ trợ nhà sản xuất.