U5102 IC quản lý rung taptic engine iPhone Xs

U5102 IC quản lý rung taptic engine iPhone Xs.

Các lỗi do IC U5102 gây ra.

  1. Chạm gây mất nguồn ở dòng sơ cấp VCC Main.
  2. Lỗi gây mất mất rung.

Sơ đồ sửa chữa thu gọn U5102 IC quản lý rung taptic engine iPhone Xs:

Sơ đồ mạch rung iphone xs
Sơ đồ mạch rung iphone xs

Tài liệu này lấy trong tool Vip Wuxinji. Đây là phần hay nhất của tools nếu sau này ra làm có điều kiện vui lòng mua để hổ trợ nhà sản xuất.