U3100 IC cấp áp Vboost iPhone 8 Plus

U3100 IC cấp áp Vboost iPhone 8 Plus.

Các lỗi do IC U3100 gây ra.

  1. Mất nguồn

Sơ đồ sửa chữa thu gọn U3100 IC cấp áp Vboost iPhone 8 Plus :

U3100 IC cấp áp Vboost iPhone 8 Plus
U3100 IC cấp áp Vboost iPhone 8 Plus

Tài liệu này lấy trong tool Vip Wuxinji. Đây là phần hay nhất của tools nếu sau này ra làm có điều kiện vui lòng mua để hổ trợ nhà sản xuất.