J5700 Socket màn hình, cảm ứng và đèn màn hình iPhone 8 Plus

J5700 Socket màn hình, cảm ứng và đèn màn hình iPhone 8 Plus.

Các lỗi do J5700 gây ra.

  1. Không hiển thị màn hình, cảm ứng lỗi, không sáng đèn màn hình, tối một bên đèn màn hình.

Sơ đồ sửa chữa thu gọn J5700 Socket màn hình, cảm ứng và đèn màn hình iPhone 8 Plus :

J5700 Socket màn hình, cảm ứng và đèn màn hình iPhone 8 Plus
J5700 Socket màn hình, cảm ứng và đèn màn hình iPhone 8 Plus
Bảng tổng trở socket J5700
Bảng tổng trở socket J5700

Tài liệu này lấy trong tool Vip Wuxinji. Đây là phần hay nhất của tools nếu sau này ra làm có điều kiện vui lòng mua để hổ trợ nhà sản xuất.