U3300 IC xạc iPhone 8 Plus

U3300 IC xạc iPhone 8 Plus.

Các lỗi do IC U3300 gây ra.

  1. Chạm gây mất nguồn ở dòng sơ cấp Vbatt – VCC Main.
  2. Lỗi gây xạc lâu vào, xạc không vào pin.

Sơ đồ sửa chữa thu gọn U3300 IC xạc iPhone 8 Plus :

U3300 IC xạc iPhone 8 Plus
U3300 IC xạc iPhone 8 Plus
Bảng tổng trở U3300
Bảng tổng trở U3300

Tài liệu này lấy trong tool Vip Wuxinji. Đây là phần hay nhất của tools nếu sau này ra làm có điều kiện vui lòng mua để hổ trợ nhà sản xuất.