J4500 socket quản lý chức năng quét lấy điểm lưới Face ID iPhone X

J4500 socket quản lý chức năng quét lấy điểm lưới Face ID ” Dot Projector ” iPhone X.

J4500 socket quản lý chức năng quét lấy điểm lưới Face ID iPhone X
J4500 socket quản lý chức năng quét lấy điểm lưới Face ID iPhone X

Leave a Reply