Event: Web đang có event đồng bộ thời gian ZXW vs MiiT rất nhiều ưu đãi Xem Tại Đây Link Facebook

J4500 socket quản lý chức năng quét lấy điểm lưới Face ID iPhone X

J4500 socket quản lý chức năng quét lấy điểm lưới Face ID ” Dot Projector ” iPhone X.

J4500 socket quản lý chức năng quét lấy điểm lưới Face ID iPhone X
J4500 socket quản lý chức năng quét lấy điểm lưới Face ID iPhone X

Leave a Reply