U4100 U4120 IC đèn Flash iPhone X

U4100 U4120 IC đèn Flash iPhone X nhiệm vụ quản lý đèn Flash khi chụp camera hoặc khi bật đèn Pin.

Các lỗi do IC U4100 U4120 gây ra.

  1. Chạm gây mất nguồn ở dòng sơ cấp VCC Main.
  2. Lỗi gây mất đèn Flash, chạm data có thể gây lỗi không chụp camera được

Sơ đồ sửa chữa thu gọn U4100 U4120 IC đèn Flash iPhone X :

Bảng tổng trở U4120
Bảng tổng trở U4120
 Bảng tổng trở U4100
Bảng tổng trở U4100

Tài liệu này lấy trong tool Vip Wuxinji. Đây là phần hay nhất của tools nếu sau này ra làm có điều kiện vui lòng mua để hổ trợ nhà sản xuất.