BBPMU_RF IC nguồn Baseband iPhone 7 Plus

BBPMU_RF IC nguồn Baseband iPhone 7 Plus.

Các lỗi do IC BBPMU_RF gây ra.

  1. Chạm gây mất nguồn ở dòng thứ cấp.
  2. Lỗi gây treo táo, mất imei, mất sóng, mất vi trình model.

Sơ đồ sửa chữa thu gọn BBPMU_RF IC nguồn Baseband iPhone 7 Plus :

BBPMU_RF IC nguồn Baseband iPhone 7 Plus
BBPMU_RF IC nguồn Baseband iPhone 7 Plus
BBPMU_RF IC nguồn Baseband iPhone 7 Plus
BBPMU_RF IC nguồn Baseband iPhone 7 Plus
Bảng tổng trở ic nguồn baseband iphone 7 plus
Bảng tổng trở ic nguồn baseband iphone 7 plus

Tài liệu này lấy trong tool Vip Wuxinji. Đây là phần hay nhất của tools nếu sau này ra làm có điều kiện vui lòng mua để hổ trợ nhà sản xuất.

Mua sản phẩm này tại đây.