U3502 IC quản lý rung taptic engine iPhone 7 Plus

U3502 IC quản lý rung taptic engine iPhone 7 Plus .

Các lỗi do IC U3502 gây ra.

  1. Chạm gây mất nguồn ở dòng sơ cấp VCC Main.
  2. Lỗi gây mất mất rung.

Sơ đồ sửa chữa thu gọn U3502 IC quản lý rung taptic engine iPhone 7 Plus :

U3502 IC quản lý rung taptic engine iPhone 7 Plus
U3502 IC quản lý rung taptic engine iPhone 7 Plus
Bảng tổng trở U3502
Bảng tổng trở U3502

Tài liệu này lấy trong tool Vip Wuxinji. Đây là phần hay nhất của tools nếu sau này ra làm có điều kiện vui lòng mua để hổ trợ nhà sản xuất.