U5100 IC quản lý rung taptic engine iPhone X

U5100 IC quản lý rung taptic engine iPhone X .

Các lỗi do IC U5100 gây ra.

  1. Chạm gây mất nguồn ở dòng sơ cấp VCC Main.
  2. Lỗi gây mất mất rung.

Sơ đồ sửa chữa thu gọn U5100 IC quản lý rung taptic engine iPhone X :

U5100 IC quản lý rung taptic engine iPhone X
U5100 IC quản lý rung taptic engine iPhone X
Bảng tổng trở U5100
Bảng tổng trở U5100

Tài liệu này lấy trong tool Vip Wuxinji. Đây là phần hay nhất của tools nếu sau này ra làm có điều kiện vui lòng mua để hổ trợ nhà sản xuất.