Event: Web đang có event đồng bộ thời gian ZXW vs MiiT rất nhiều ưu đãi Xem Tại Đây Link Facebook

QPOET_RF IC cấp áp công suất phát sóng iPhone 7

QPOET_RF cấp áp công suất phát sóng iPhone 7.

Các lỗi do IC QPOET_RF gây ra.

  1. Chạm gây mất nguồn ở dòng sơ cấp VCC Main.
  2. Lỗi gây mất sóng hoàn toàn, mất 2G hoặc 3G.
  3. Đôi khi gây lỗi mất vi trình modem.

Sơ đồ sửa chữa thu gọn QPOET_RF cấp áp công suất phát sóng iPhone 7 :

QPOET_RF cấp áp công suất phát sóng iPhone 7
QPOET_RF cấp áp công suất phát sóng iPhone 7

Leave a Reply