U3601 U3602 cặp IC xử lý tín hiệu phản hồi home iPhone 7

U3601 U3602 cặp IC xử lý tín hiệu phản hồi home về taptic engine rung khi nhấn home.

Các lỗi do IC U3601 U3602 gây ra.

  1. Mọi chức năng đều bình thường chỉ mất rung. Mặc dù IC taptic engine ok.

Sơ đồ sửa chữa thu gọn U3601 U3602 cặp IC xử lý tín hiệu phản hồi home :

U3601 U3602 cặp IC xử lý tín hiệu phản hồi home
U3601 U3602 cặp IC xử lý tín hiệu phản hồi home
Bảng tổng trở U3601
Bảng tổng trở U3601
 Bảng tổng trở U3602
Bảng tổng trở U3602

Tài liệu này lấy trong tool Vip Wuxinji. Đây là phần hay nhất của tools nếu sau này ra làm có điều kiện vui lòng mua để hổ trợ nhà sản xuất.