TDDPA_RF công suất 3G 4G iPhone 7

TDDPA_RF công suất 3G 4G iPhone 7.

Các lỗi do TDDPA_RF gây ra.

  1. Lỗi gây mất sóng 3G 4G ( anh em bổ sung thêm nếu biết )

Sơ đồ sửa chữa thu gọn TDDPA_RF công suất 3G 4G iPhone 7 :

TDDPA_RF công suất 3G 4G iPhone 7
TDDPA_RF công suất 3G 4G iPhone 7
Bảng tổng trở TDDPA
Bảng tổng trở TDDPA

Tài liệu này lấy trong tool Vip Wuxinji. Đây là phần hay nhất của tools nếu sau này ra làm có điều kiện vui lòng mua để hổ trợ nhà sản xuất.