MBHBPA_RF công suất băng tần cao iPhone 7

MBHBPA_RF công suất băng tần cao iPhone 7.

Các lỗi do MBHBPA_RF gây ra.

  1. Lỗi gây mất sóng 2G 3G 4G ( anh em bổ sung thêm nếu biết )

Sơ đồ sửa chữa thu gọn MBHBPA_RF công suất băng tần cao iPhone 7 :

MBHBPA_RF công suất băng tần cao iPhone 7
MBHBPA_RF công suất băng tần cao iPhone 7
Bảng tổng trở MBHBPA
Bảng tổng trở MBHBPA

Tài liệu này lấy trong tool Vip Wuxinji. Đây là phần hay nhất của tools nếu sau này ra làm có điều kiện vui lòng mua để hổ trợ nhà sản xuất.