Event: Web đang có event đồng bộ thời gian ZXW vs MiiT rất nhiều ưu đãi Xem Tại Đây Link Facebook

U3502 IC quản lý rung taptic engine iPhone 7

U3502 IC quản lý rung taptic engine iPhone 7 .

Các lỗi do IC U3502 gây ra.

  1. Chạm gây mất nguồn ở dòng sơ cấp VCC Main.
  2. Lỗi gây mất mất rung.

Sơ đồ sửa chữa thu gọn U3502 IC quản lý rung taptic engine iPhone 7 :

U3502 IC quản lý rung taptic engine iPhone 7
U3502 IC quản lý rung taptic engine iPhone 7

Leave a Reply