TUNFX_RF Socket GPS iPhone 7 Plus

TUNFX_RF Socket GPS iPhone 7 Plus.

Các lỗi do TUNFX_RF gây ra.

  1. Mất GPS

Sơ đồ sửa chữa thu gọn TUNFX_RF Socket GPS iPhone 7 Plus:

TUNFX_RF Socket GPS iPhone 7 Plus
TUNFX_RF Socket GPS iPhone 7 Plus
Tổng trở socket gps iPhone 7 plus
Tổng trở socket gps iPhone 7 plus

Tài liệu này lấy trong tool Vip Wuxinji. Đây là phần hay nhất của tools nếu sau này ra làm có điều kiện vui lòng mua để hổ trợ nhà sản xuất.